Lietuvos artrito asociacija (LAA)

Reumatin?s ligos - tai ?vairios kilm?s artritai ir sistemin?s reumatin?s ligos. Šios ligos pažeidžia s?narius, raumenis, kaulus, sausgysles ir kitas jud?jimo atramos sistemos dalis; pacientai sergantys šiomis ligomis, ken?ia nuo skausmo, ypatingo nuovargio, jud?jimo sutrikim? ir ne?galumo reiškini?. Ligos atsiradimo mechanizmai n?ra pakankamai  žinomi. Europos S?jungoje artritu serga daugiau kaip 100 mln. ?vairaus amžiaus žmoni?, tarp j? ir vaik?. Artritas yra pagrindin? pastovaus ne?galumo priežastis pasaulyje. Reumatini? lig? ekonomin? našt? patiria visos išsivys?iusios šalys. Tai dažniausiai registruojama vis? ligonlapi? bei ankstyvo pastovaus nedarbingumo priežastis. Jos taip pat sudaro didžiausi? dal? socialini? išmok? ir tiesiogini? medicinini? išlaid?. Lietuvoje reumatinius negalavimus patiria maždaug 25% suaugusi?j? Lietuvos gyventoj?. 

Reumatin?s s?nari?  ligos ver?ia gerokai pakoreguoti gyvenimo kokyb? ir psichologin? b?sen?. Dažnai tampama visiškai arba iš dalies nedarbingais, apribojamas laisvalaikis, apsunkinama nam? ruoša, sutrinka jud?jimas ir miegas. Ken?ia ne tik ligonis bet ir jo artimieji. Labai svarbu  nepasiduoti ligai, neleisti jai užvaldyti k?no ir jausm?. Vienas iš b?d? – bendrauti su vienodo likimo žmon?mis, pad?ti vieni kitiems  ?veikti sunkumus, morališkai palaikyti vienas kit?, organizuoti ir propaguoti sveik? gyvenimo b?d?: tinkam? mityb?, fizin? aktyvum?, m?gstamus užsi?mimus ir pozityviai m?styti. Ypa? svarbu  medikamentinis gydymas, ankstyvas diagnoz?s nustatymas, savalaik? reabilitacija ir tinkamas sveikatos politikos ir ?statym? k?r?j? poži?ris ? šias ligas.

Supratus bendryst?s ir iškylusi? problem? svarb?, 1987 m. Vilniuje  reumatolgo prof. Algirdo Matulio, reabilitologo Alvydo Juocevi?iaus, psicholog? R?tos Sargautyt?s ir Rimanto Ko?i?no iniciatyva prasid?jo sergan?i?j? reumatin?mis s?nari? ligomis  b?rimasis ? klubus ir bendrijas. Tais metais buvo ?kurta pirmoji Lietuvoje Vilniaus miesto „Artrito“ bendrija. V?liau ši? iniciatyv? per?m? Panev?žio, Kauno, Klaip?dos, Alytaus, Birž?, Taurag?s, Rokiškio, Šiauli? reumatologai ir pacientai, sergantys artritais.

Lietuvos artrito asociacija (LAA) ?registruota 1998 m. kovo 30 d. LR Teisingumo ministerijoje.  Registro Nr.31-V, pirmoji b?stin? Panev?žio m. Prezidente tapo  Marija Barauskien?, o medicinos vadov? – gydytoja Violeta Smilgien?. 2000 m. Lietuvos artrito asociacija priimta ? Europos kovos su reumatu lyg?. Teritoriniai klubai ir bendrijos savo organizacin? valdymo strukt?r? sudaro patys. Savo veikl? organizuoja atsižvelgdami ? LAA ?status. 2002 m. lapkri?io 19 d. LAA  ataskaitin?je - rinkimin?je konferencijoje delegat? pareiškimu  asociacija perkelta ? Vilni?, Žygimant? g.9. Prezidente išrinkta  Ona Stefanija Tely??nien? ir medicinos vadov?  prof. Jolanta Dadonien?.

LAA MISIJA – PAD?TI ŽMON?MS  SERGANTIEMS ARTRITAIS

Asociacij? sieja daugiametis ir prasmingas bendradarbiavimas su devyniomis teritorin?mis artritu sergan?i? pacient? organizacijomis, vienijan?iomis apie 2000 nari?; tai sergantieji artritais, šeimos nariai, gydytojai ir kiti geros valios žmon?s. Kartu siekiam spr?sti sveikatinimo, psichologines ir socialin?s adaptacijos problemas. Asociacija organizuoja seminarus, konferencijas, leidyb?, stovyklas, kult?rin?, socialin? veikl? bei kitus renginius. Koordinuoja asociacijos nari? veikl?, teikia si?lymus valstyb?s ir savivaldos institucijoms, tiesiogiai susijusius su žmoni?, sergan?i? s?nari? ligomis, interesais. Palaiko ryšius su tarptautin?mis organizacijomis, nuo 2000 met? dalyvauja kasmetin?se EULAR/PARE konferencijose, kongresuose su žodiniais ar stendiniais pranešimais. Gautos žinios visada perduodamos asocijuotiems nariams ir visuomenei per leidžiam? žurnal? „Artritas“, konferencijas, seminarus. Asociacijoje yra ne?gali?j? ir vyresnio amžiaus sergan?i?j?, turin?i? spec. poreiki?, tad nuo 1998 m. asociacijos nariai dalyvauja Ne?gali?j? socialin?s integracijos programos veikloje. Asociacija ir teritoriniai klubai bei bendrijos šioje programoje numatytoms veikloms vykdyti teikia projektus Ne?gali?j? reikal? departamentui prie SADM, savivaldyb?ms, ?vairiems vyriausybiniamas ir nevyriausybiniams fondams. Asociacija dalyvauja  ir tarptautiniuose projektuose.